This site is under BETA Testing.

FNNF Awardee List

S.NO NUMBER NAME
1 F/154/2023 Dr Suksham Jain
2 F/139/2021 Dr. Arup Roy
3 F/138/2021 Dr. Manoj Varanattu Chellappan
4 F/137/2021 Dr. Soraisham Amuchou Singh
5 F/136/2021 Dr. Daljit Singh
6 F/135/2021 Dr. Rhishikesh Pralhad Thakre
7 F/134/2020 Dr. Suman Rao PN
8 F/133/2020 Dr. Srinivas Murki
9 F/132/2020 Dr. Sourabh Dutta
10 F/131/2020 Dr. P.K Rajiv
11 F/130/2020 Dr. Jagjit Singh Dalal
12 F/129/2020 Dr. Hemant Jain
13 F/128/2020 Dr. Dinakara Prithviraj
14 F/140/2021 Dr. Kanya Mukhopadhyay
15 F/141/2021 Dr. S.Sitaraman
16 F/153/2023 Dr Shiv Sajan Saini
17 F/152/2023 Dr Manish Jain
18 F/151/2023 Dr Ashish Prakash
19 F/150/2022 Dr. Prof. Rema Chandramohan
20 F/149/2022 Dr. Ramesh Choudhary
21 F/148/2022 Dr. Reeta Bora
22 F/147/2021 Dr. Sumita Ghosh (Honorary)
23 F/146/2021 Dr. Arvind Shenoi
24 F/145/2021 Dr. Mamta Jajoo
25 F/144/2021 Dr. Umesh Vidyadhar Vaidya
26 F/143/2021 Dr. Ruchi Nimish Nanavati
27 F/142/2021 Dr. Somashekhar Nimbalkar
28 F/127/2020 Dr. Deepak Chawla
29 F/126/2020 Dr. Ashish Mehta
30 F/125/2020 Dr. Anu Sachdeva
31 F/124/2020 Dr. Amit Upadhyay
32 F/123/2020 Dr. Abhay Lodha
33 F/122/2019 Dr. V.N Tripathi
34 F/121/2019 Dr. T.L Ratna Kumari
35 F/120/2019 Dr. Ravi Sachan
36 F/119/2019 Dr. Rakesh Jora
37 F/118/2019 Dr. Prakash Bhabutmal Sanghavi
38 F/117/2019 Dr. Niranjan H.S
39 F/116/2019 Dr. Munna Lal Jaipal
40 F/115/2019 Dr. Monika Kaushal
41 F/114/2019 Dr. Asutosh Mahapatra
42 F/113/2019 Dr. Ashish Jain
43 F/112/2019 Dr. Arun Shah
44 F/111/2019 Dr. Anil Kumar Jaiswal
45 F/110/2019 Dr. A.K Jaleel Ahamed
46 F/109/2018 Dr Pradeep Bhikanrao Suryawanshi
47 F/108/2018 Dr. Dinesh Kumar
48 F/107/2018 Dr. Amitava Sengupta
49 F/106/2018 Dr. Suresh Kumar Surapaneni
50 F/105/2018 Dr. M.K Santosh
51 F/104/2018 Dr. Sriparna Basu
52 F/103/2018 Dr. S. Manazir Ali
53 F/102/2018 Dr. Lingaraj Pradhan
54 F/101/2018 Dr. Mukesh Gupta
55 F/100/2018 Dr. Shashi. B.P Singh
56 F/99/2017 Dr Prashanth S Urs
57 F/98/2017 Dr Arjit Mohapatra
58 F/97/2017 Dr Yogesh Kumar Sarin
59 F/96/2017 Dr Lalan Kumar Bharti
60 F/95/2017 Dr R.Kishore Kumar
61 F/94/2017 Dr N.K.Agrawal
62 F/93/2017 Dr Alok Bhandari
63 F/92/2017 Dr Narender Kumar Mittal
64 F/91/2016 Dr.Shrawan Kumar
65 F/90/2016 Dr.Vivek Jain
66 F/89/2016 Dr.Ashok Rai
67 F/88/2016 Dr.Naveen Benakappa
68 F/87/2016 Dr.T.Himabindu Singh
69 F/86/2016 Dr.U.S.Jagdish Chandra
70 F/85/2016 Dr.Leena Das
71 F/84/2015 Dr.C.Suresh Kumar
72 F/83/2015 Dr.Asim Kumar Mallick
73 F/82/2015 Dr.Sunil Kumar Mehendiratta
74 F/81/2015 r.M.Indra Shekhar Rao
75 F/80/2015 Dr.V.P.Goswami
76 F/79/2015 Dr.M.K.C Nair
77 F/78/2015 Dr.KshirsagarVinayakYadavrao
78 F/77/2015 Dr.Piyush Gupta
79 F/75/2014 Dr. Vijay Kumar Ahuja
80 F/74/2014 Dr. J Kumutha
81 F/73/2014 Dr. K Githa
82 F/72/2014 Dr.Jaydeb Ray
83 F/71/2014 Dr. B Vishnu Bhat
84 F/70/2014 Dr. Kundan Mittal
85 F/69/2014 Dr. J. Venkateswara
86 F/68/2013 Dr. Renuka Mohanty
87 F/67/2013 Dr.Tonny Mampilly
88 F/66/2013 Dr. Swarna Rekha Bhat
89 F/65/2013 Dr. Suresh Kumar
90 F/64/2013 Dr.Nandita Chattopadhyay
91 F/63/2013 Dr.Vikram Datta
92 F/62/2013 Prof. Dr. Utpal Kant Singh
93 F/61/2013 Dr.N.karthik Nagesh
94 F/60/2012 Dr. Ajay Gambhir
95 F/59/2012 Dr. MMA Faridi
96 F/56/2012 Dr. Sharad Thora
97 F/55/2012 Dr. Harish Chellani
98 F/54/2012 Dr. Mamta Sharma
99 F/53/2012 Dr. G. Guruprasad
100 F/52/2011 Dr. Ajay Khera
101 F/51/2011 H V Kotturesha
102 F/50/2011 S N Parida
103 F/49/2011 Dr. Ajay Khera
104 F/48/2011 Dr. Abhram K. Paul
105 F/47/2011 Dr.Ranjan Kr. Pejaver
106 F/46/2011 Dr. Harmesh S. Bains
107 F/45/2010 Dr. Pavitra Mohan
108 F/44/2010 Dr. Daljit Singh
109 F/43/2010 Dr. Shikhar Jain
110 F/42/2010 Dr. Nigam P Narain
111 F/41/2009 Dr. A K Thakur
112 F/40/2009 Dr. Arun K Malhotra
113 F/39/2009 Dr. S S Bhambal
114 F/38/2008 Dr. R Tandon
115 F/37/2008 Dr. S P Srivastava
116 F/36/2008 Dr. Ashok Kumar
117 F/35/2008 Dr. Uday Bodhankar
118 F/34/2007 Dr. Premlata Parekh
119 F/33/2007 Dr. Girish Gupta
120 F/32/2007 Dr. G K Malik
121 F/31/2006 Dr. Prem Kumari Misra
122 F/30/2006 Dr. PP Maiya
123 F/29/2006 Dr. B D Bhatia
124 F/28/2005 Dr. Sunil K Sinha (UK)
125 F/27/2005 Dr. Vinod K Bhutani (USA)
126 F/26/2005 Dr. D. Vidyasagar (USA)
127 F/25/2005 Dr. S. Saluja
128 F/24/2005 Dr. J.P. Dadhich
129 F/23/2005 Dr. Neelam Kler
130 F/22/2005 Dr. Ashok Deorari
131 F/21/2005 Dr. S. Ramji
132 F/20/2005 Dr. V.K. Paul
133 F/19/2005 Dr. I.C. Verma
134 F/18/2005 Dr. Indira Naryanan
135 F/17/2005 Dr. Arvind Saili
136 F/16/2005 Dr. N.B. Mathur
137 F/15/2005 Dr. Amitava Sen
138 F/14/2005 Dr. Armida Fernandez
139 F/13/2005 Dr. A.K. Dutta
140 F/12/2005 Dr. Anand N Pandit
141 F/11/2005 Dr. Anil Narang
142 F/10/2005 Dr. Sudershan Kumari
143 F/9/2005 Dr. Simin F. Irani
144 F/8/2005 Dr. Shashi N Vani
145 F/7/2005 Dr. S. Jayam
146 F/6/2005 Dr. D.K. Guha
147 F/5/2005 Dr. S. K. Bhargava
148 F/4/2005 Dr. Meherban Singh
149 F/3/2005 Dr. O.N. Bhakoo
150 F/2/2005 Dr. Sheila Karan
151 F/1/2005 Dr. Shanti Ghosh