This site is under BETA Testing.

NNF Oration List

S.NO NAME YEAR
1 Dr Swarna Rekha 2023
2 Dr. A.K. Deorari 2022
3 Dr B Vishnu Bhatt 2021
4 Dr. Shikhar Jain 2019
5 Dr. N.B Mathur 2018
6 Dr. V.K Paul 2017
7 Dr. B.D.Bhatia 2016
8 Dr. MKC Nair 2015
9 Dr. Abhay Bang 2014
10 Dr. Sudha Chaudhry 2013
11 Dr. PP Mayya 2012
12 Dr. GK Malik 2011
13 Dr. A.K Dutta 2010
14 Dr. Shanmuga Sundaram 2009
15 Dr. Prem Seth 2008
16 Dr. Anil Narang 2007
17 Dr. S.Gopaul 2006
18 Dr. Indira Narayanan 2005
19 Dr.Shashi N Vani 2004
20 Dr.Sudershan Kumari 2003
21 Dr. S Jayam 2002
22 Dr. Anand Pandit 2001
23 Dr. Amitava Sen 2000
24 Dr. D.K Guha 1999
25 Dr. Vijay Kumar 1998
26 Dr. Meharban Singh 1997
27 Dr. S.K.Bhargava 1996
28 Dr. ON Bhakoo 1995
29 Dr. Sheila Karan 1994
30 Dr. Shanti Ghosh 1993