NNF Oration List

NNF Oration List

S.NO NAME YEAR
1 Dr. Shanti Ghosh 1993
2 Dr. Sheila Karan 1994
3 Dr. ON Bhakoo 1995
4 Dr. S.K.Bhargava 1996
5 Dr. Meharban Singh 1997
6 Dr. Vijay Kumar 1998
7 Dr. D.K Guha 1999
8 Dr. Amitava Sen 2000
9 Dr. Anand Pandit 2001
10 Dr. S Jayam 2002
11 Dr.Sudershan Kumari 2003
12 Dr.Shashi N Vani 2004
13 Dr. Indira Narayanan 2005
14 Dr. S.Gopaul 2006
15 Dr. Anil Narang 2007
16 Dr. Prem Seth 2008
17 Dr. Shanmuga Sundaram 2009
18 Dr. A.K Dutta 2010
19 Dr. GK Malik 2011
20 Dr. PP Mayya 2012
21 Dr. Sudha Chaudhry 2013
22 Dr. Abhay Bang 2014
23 Dr. MKC Nair 2015
24 Dr. B.D.Bhatia 2016
25 Dr. V.K Paul 2017
26 Dr. N.B Mathur 2018
27 Dr. Shikhar Jain 2019
28 Dr B Vishnu Bhatt 2021
29 Dr. A.K. Deorari 2022